Lợi ích khi quản lý dữ liệu bằng Stored Procedures (SPS)

admin 19 Tháng Một, 2015

Thuê máy chủ xin kính chào quý khách!

Bài viết trứớc chúng ta đã cùng tìm hiểu về Dữ liệu rời rạc và liên tục trong SQL rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu Thủ tục Stored Procedures (SPS)  là gì và Lợi ích khi quản lý dữ liệu bằng Stored Procedures (SPS)  là gì?

Đầu tiên là Thủ tục Stored Procedures (SPS)  là gì

SPs là tập hợp của các câu lệnh T-SQL được biên dịch trước (pre_compiled). SPs được đặt tên và được xử lý như một khối lệnh thống nhất (chứ không phải thực hiện rời rạc các câu lệnh).

SQL Server cung cấp một số các thủ tục được lưu trữ sẵn trong hệ thống giúp thực hiện một số công việc thường xuyên. Nó được gọi là thủ tục hệ thống –System stored procedures. Còn những thủ tục do người sử dụng tự viết gọi là User stored procedures.

SPs trong SQL Server cũng tương tự như khái niệm về thủ tục trong các ngôn ngữ lập trình khác, bởi vì:

Chấp nhận biến đầu vào và trả lại kết quả khi thực hiện.

Chứa những câu lệnh dùng trong lập trình có thể thao tác với cơ sở dữ liệu và có thể gọi đến các thủ tục khác.

Trả lại giá trị trạng thái khi thủ tục được gọi để xác định việc thực hiện thủ tục thành công hay thất bại.

Các thành phần của SPs

 Thủ tục - Stored Procedures(SPS)

2. Lợi ích khi quản lý dữ liệu bằng Stored Procedures (SPS)

Tăng tốc độ thực hiện: Một trong những lợi ích lớn nhất khi sử dụng SPs là tốc độ. SPs được tối ưu hoá trong ngay ở lần biên dịch đầu tiên, điều này cho phép chúng có thể thực hiện nhanh hơn nhiều lần so với các câu lệnh T-SQL thông thường.

Tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn: Khi thực thi một câu lệnh SQL thì SQL Server phải kiểm tra permission xem user gửi câu lệnh đó có được phép thực hiện câu lệnh hay không đồng thời kiểm tra cú pháp rồi mới tạo ra một execute plan và thực thi. Nếu có nhiều câu lệnh như vậy gửi qua network có thể làm giảm đi tốc độ làm việc của server. SQL Server sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu dùng stored procedure vì người gửi chỉ gửi một câu lệnh đơn và SQL Server chỉ kiểm tra một lần sau đó tạo ra một execute plan và thực thi. Nếu stored procedure được gọi nhiều lần thì execute plan có thể được sử dụng lại nên sẽ làm việc nhanh hơn. Ngoài ra cú pháp của các câu lệnh SQL đã được SQL Sever kiểm tra trước khi lưu nên nó không cần kiểm lại khi thực thi.

Chương trình được modul hoá: Một khi stored procedure được tạo ra nó có thể được sử dụng lại. Ðiều này sẽ làm cho việc bảo trì (maintainability) dễ dàng hơn do việc tách rời giữa business rules (tức là những logic thể hiện bên trong stored procedure) và cơ sở dữ liệu. Ví dụ nếu có một sự thay đổi nào đó về mặt logic thì ta chỉ việc thay đổi code bên trong stored procedure mà thôi. Những ứng dụng dùng stored procedure này có thể sẽ không cần phải thay đổi mà vẫn tương thích với business rule mới.

Nhất quán: Lợi ích nữa của SPs là thiết đặt được ràng buộc dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán. Người sử dụng không thể thực hiện tuỳ tiện dữ liệu để làm mất tính đúng đắn của dữ liệu.

Nâng cao khả năng bảo mật dữ liệu: Giả sử chúng ta muốn giới hạn việc truy xuất dữ liệu trực tiếp của một user nào đó vào một số bảng, ta có thể viết một stored procedure để truy xuất dữ liệu và chỉ cho phép user đó được sử dụng stored procedure đã viết sẵn mà thôi chứ không thể thao tác trực tiếp trên các bảng đó. Ví dụ, ta có thể tạo ra SPs để ta làm chủ và chỉ cung cấp quyền EXCUTE cho những SPs này, vì thế những người sử dụng khác không được phép trực tiếp làm việc với dữ liệu.

Ngoài ra stored procedure có thể được encrypt (mã hóa) để tăng cường tính bảo mật.

>> Cùng VDO xem tiếp về Các kiểu Stored Procedures (SPS)