Cài đặt Microsoft SQL Server 2012 Management Studio

admin 27 Tháng Sáu, 2018

SQL Server 2012 Management Studio Express là một chương trình phần mềm của Microsoft được sử dụng để định cấu hình, quản lý và quản trị một Microsoft SQL Server 2012 DBMS. Management Studio được cài đặt trên máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 của WIMS, nó là một công cụ rất tốt để khắc phục sự cố và quản trị cơ sở dữ liệu WIMS của bạn. Cùng Hệ thống Vdotrading thiết lập Cài đặt Microsoft SQL Server 2012 Management Studio cho hệ thống.

Cài đặt Microsoft SQL Server 2012 Management Studio

1. Xác định xem bạn có cần cài đặt phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Management Studio không:

Trong Windows 7 hoặc Windows Vista, hãy làm như sau:

  • Mở Hệ thống bằng cách bấm vào nút Bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính, rồi bấm Thuộc tính.
  • Trong Hệ thống, bạn có thể xem loại hệ thống.

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows XP, hãy làm như sau:

  • Nhấp vào Bắt đầu.
  • Bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, rồi bấm Thuộc tính.

Nếu bạn không thấy “x64 Edition” thì bạn đang chạy phiên bản Windows XP 32 bit. Nếu “x64 Edition” có trong Hệ thống nghĩa là bạn đang chạy phiên bản Windows XP 64 bit.

2. Duyệt đến thư mục thích hợp để cài đặt và khởi động cài đặt:

    • Đối với 64-bit: Trên DVD WIMS, duyệt đến \ SqlServer12 \ x64, nhấp chuột phải vào SQLServer12.exe, nhấp chuột phải và Chạy với tư cách quản trị viên.
    • Đối với 32-bit: Trên DVD WIMS, duyệt đến \ SqlServer12 \ x86, nhấp chuột phải vào SQLServer12x86.exe và nhấp đúp vào tệp.

Trình cài đặt sẽ trích xuất tệp và Trung tâm cài đặt máy chủ SQL sẽ xuất hiện, bạn hãy thucwh hiện như sau:

 

1 2 3 4 5 6

Đến đây Microsoft SQL Server Management Studio đã được cài đặt. Chúc các bạn thành công!

SQL SERVER 2017 VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

CÀI ĐẶT SQL SERVER 2014